Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της ORANGELINE.GR Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ταξιδεύουν με ευθύνη & έξοδα του αγοραστή. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο πρακτορείο μεταφορών θεωρείται παράδοση στον πελάτη.

 • Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
 • Τα τιμολόγια “ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ” εξοφλούνται μόνο με έντυπη απόδειξη της πωλήτριας εταιρείας, ή με πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό ίδρυμα Ελλάδας (τράπεζα).
 • Για εξόφληση μετά των 45 ημερών από την ημέρα του τιμολογίου, η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους νόμιμους τόκους.
 • Η κυριότητα και η νομή των εμπορευμάτων, παραμένει στην πωλήτρια και μεταβιβάζεται μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. Η παραλαβή από την πωλήτρια συναλλαγματικών ή επιταγών δεν αποτελεί εξόφληση.
 • Αν εντός 4 ημερών, από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο αγοραστής δεν υποβάλλει σχετική έγγραφη δήλωση στην πωλήτρια εταιρεία, αποδέχεται την ποιότητα, ποσότητα και τιμή των εμπορευμάτων.
 • Ο πωλητής έχει το δικαίωμα, το πόσο της έκπτωσης που δίδεται κατά την τιμολόγηση για τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, και εφ΄ όσον η τελική αποπληρωμή ξεπεράσει το συμφωνηθέν διάστημα, που αναγράφεται στο παραστατικό,   να το τιμολογήσει εκ των υστέρων με συμπληρωματικό τιμολόγιο με το αντίστοιχο ΦΠΑ.
 • Σε περίπτωση που ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ασκήσει είτε μία φορά, είτε επανειλημμένα κάποιο από τα δικαιώματά του, δεν σημαίνει ότι παραιτείται από τα δικαιώματα αυτά.
 • Εγγυήσεις άνω του ενός του έτους, αναφέρονται σε Factory Date Warranty και αφορούν την κάλυψη της εγγύησης από την επίσημη αντιπροσωπεία ή τον κατασκευαστή, μόνο των ανταλλακτικών και όχι τυχόν εργατικών ή on-site επισκέψεων.
 • Η ORANGELINE.GR δε φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που η Επίσημη Αντιπροσωπεία της συσκευής ή το εργοστάσιο κατασκευής, σύμφωνα με νόμιμες διαδικασίες, είτε εντός – είτε εκτός εγγύησης, δεν αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάστασή της.
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή εξαρτήματος της συσκευής, η πωλήτρια εταιρεία δεν υποχρεούται να χορηγήσει άλλη συσκευή στον αγοραστή, μέχρι την επισκευή της, ενώ σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν διαφυγόντα κέρδη από τη χρήση της συσκευής ή την διακοπή της λειτουργίας της συσκευής. Επίσης, η πωλήτρια εταιρεία, δεν καλύπτει σε εγγύηση και δεν αποζημιώνει το κόστος των υλικών εκτύπωσης (ή κοπής ή επεξεργασίας γενικότερα) κατά την εγκατάσταση (αρχική ή μεταγενέστερη), κατά την οποιαδήποτε ρύθμιση κατά την λειτουργία ή κατά οποιαδήποτε δυσλειτουργία, δοκιμή ή ρύθμιση.
 • Κατά την κρίση της ORANGELINE.GR,  η παράδοση και η παραλαβή δύναται να γίνει απ΄ ευθείας στο service της επίσημης αντιπροσωπείας/εργοστάσιο κατασκευής, με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής πριν μεταφέρει τον εξοπλισμό θα πρέπει να επιβεβαιώνει με τους τεχνικούς της εταιρεία μας, τυχών ανάγκες ειδικού προετοιμασίας του εξοπλισμού προς αποφυγή ζημίας.

 • Η πωλήτρια εταιρεία σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικών αναλωσίμων ή ελαττωματικών υλικών εκτύπωσης δεν ευθύνεται σε αποζημίωση ή σε διαφυγόντα κέρδη, εκτός της αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού. Τα έξοδα μεταφοράς και επιστροφής επιβαρύνεται ο αγοραστής ενώ η αντικατάσταση γίνεται σε όλη την ποσότητα ή σε μερική ποσότητα αναλόγως την περίπτωση και μόνο με αποδεικτικά στοιχεία και κατά την κρίση της πωλήτριας.
 • Ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει και να κατανοήσει την καταλληλόλητα του προϊόντος που αγόρασε, για την όποια εφαρμογή-χρήση το προορίζει οπότε και αναλαμβάνει τον κίνδυνο και την ευθύνη για την καταλληλόλητα ή μη για τις ανάγκες και την εφαρμογή του.  Η πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης του προϊόντος.
 • Η ευθύνη της πωλήτριας  περιορίζεται στο να αντικαταστήσει και μόνο, οποιαδήποτε τυχών ποσότητα του προϊόντος  αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματική. Τα έξοδα μεταφοράς από & προς την πωλήτρια επιβαρύνεται ο αγοραστής.

τες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση στον ιστότοπο orangeline.gr και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση του όπως και η αγορά προϊόντων, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

Τον παρόντα ιστότοπο διαχειρίζεται η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ, ατομική επιχείρηση, με έδρα στην οδό Πέτρου Ράλλη 394, Νίκαια με διακριτική επωνυμία ORANGE LINE.
ΑΦΜ: 106565559 ΔΟΥ Νίκαιας ΓΕΜΗ: 1126261080000

H επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες μας στην σελίδα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του ιστότοπου orangeline.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους Χρήσης εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο.

Συγκεκριμένα, είστε υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου orangeline.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του orangeline.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της επιχείρησης.

Αναφορικά με τη χρήση είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Επιπλέον, επιτρέπεται να πλοηγείστε στον ιστότοπο τηρώντας τις διατάξεις που απορρέουν από τους νόμους και τους κανονισμούς.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAMES)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ  ατομική επιχείρηση είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογοτύπων orangeline.gr, καθώς και των ονομάτων τομέα που της ανήκουν.

H επιχείρηση έχει δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των λογοτύπων και των ονομάτων τομέα. Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του orangeline.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες, όπως αναφορικά και όχι περιοριστικά πληροφορίες ως προς τις τιμές, τις ιδιότητες των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και ως προς την επάρκεια αυτών σε συγκεκριμένες περιόδους.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος  θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοτόπου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@orangeline.gr

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η επίδοση των προϊόντων της orangeline.gr  πραγματοποιείται με παραλαβή από την έδρα  της εταιρίας στην οδό ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 344, ΝΙΚΑΙΑ, 18451.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο παράδοσης παρακαλούμε επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο αποστολής καθώς ολοκληρώνεται την αγορά σας στο καλάθι ή καλέστε μας στο 210 42 56 146 ώστε να σας πληροφορήσουμε για τους εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ως προς την παράδοση των προϊόντων,  ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης, παρά μόνο  εάν αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της ιδίας.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε κάθε προϊόν η εταιρεία ORANGE LINE έχει μεριμνήσει και αναφέρει τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης της εργασίας σας.

Ο χρόνος υπολογίζεται μετά από την έγκριση των αρχείων προς εκτύπωση και τον συμφωνημένο τρόπο καταβολής του τιμήματος.

η orangeline.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις των παραδόσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας, π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, απαγόρευση κυκλοφορίας, απεργίες, πανδημίες και άλλα. 

Μεταφορικά Έξοδα:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα των προϊόντων, με βάση τη νομοθεσία, δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής τους ή το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιοδήποτε λόγο.

Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε προϊόντα ελαττωματικά ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα  και να μη φέρουν αλλοιωμένη συσκευασία. Σε περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί, η εταιρία θα προβεί πρώτα στην επιδιόρθωση των προϊόντων. Αντικατάσταση αυτών θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που το ελάττωμα δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης.

Δεν θεωρείται ελάττωμα και η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, εάν αυτό οφείλεται σε αρχεία που έχουν αποσταλεί από τον πελάτη, ή σε αρχεία που έχουν τύχει έγκρισης του πελάτη.

Τυχόν αποκλίσεις προϊόντων με εκείνα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες δεν αποτελούν ελάττωμα και δεν στοιχειοθετούν λόγο αντικατάστασης αυτών.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δέχεται επιστροφές για τυχόν καθυστερήσεις ως προς την παράδοση των προϊόντων από μεταφορικές εταιρείες ή courier.

ΤΙΜΕΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε περίπτωση παραγγελιών μεγάλου ποσού απαιτείται προκαταβολή πριν την έναρξη των εργασιών και εξόφληση με την παράδοση αυτών. Οι όροι και οι χρεώσεις θα σας αποσταλούν πριν την έναρξη με έγγραφη συμφωνία, την οποία και πρέπει να αποδεχθείτε ώστε να ξεκινήσει η παραγγελία σας.

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και κόστος μεταφοράς όπου αυτό απαιτείται και μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.