Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση στον ιστότοπο orangeline.gr και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση του όπως και η αγορά προϊόντων, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

Τον παρόντα ιστότοπο διαχειρίζεται η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ, ατομική επιχείρηση, με έδρα στην οδό Πέτρου Ράλλη 394, Νίκαια με διακριτική επωνυμία ORANGE LINE.
ΑΦΜ: 106565559 ΔΟΥ Νίκαιας ΓΕΜΗ: 1126261080000

H επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες μας στην σελίδα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του ιστότοπου orangeline.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους Χρήσης εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο.

Συγκεκριμένα, είστε υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου orangeline.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του orangeline.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της επιχείρησης.

Αναφορικά με τη χρήση είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Επιπλέον, επιτρέπεται να πλοηγείστε στον ιστότοπο τηρώντας τις διατάξεις που απορρέουν από τους νόμους και τους κανονισμούς.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAMES)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ  ατομική επιχείρηση είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογοτύπων orangeline.gr, καθώς και των ονομάτων τομέα που της ανήκουν.

H επιχείρηση έχει δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των λογοτύπων και των ονομάτων τομέα. Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του orangeline.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες, όπως αναφορικά και όχι περιοριστικά πληροφορίες ως προς τις τιμές, τις ιδιότητες των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και ως προς την επάρκεια αυτών σε συγκεκριμένες περιόδους.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος  θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοτόπου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@orangeline.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

H επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον ιστότοπο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση σε γραπτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του orangeline.gr για την παροχή των προϊόντων.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του orangeline.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται ορθά και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοχώρου, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης. Η επιχείρηση  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο orangeline.gr  ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτήσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Oι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο orangeline.gr έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν

β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες

γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε  τη διαγραφή των στοιχείων τους στέλνοντας email στο info@orangeline.gr

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η επίδοση των προϊόντων της orangeline.gr  πραγματοποιείται με παραλαβή από την έδρα  της εταιρίας στην οδό ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 344, ΝΙΚΑΙΑ, 18451.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο παράδοσης παρακαλούμε επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο αποστολής καθώς ολοκληρώνεται την αγορά σας στο καλάθι ή καλέστε μας στο 210 42 56 146 ώστε να σας πληροφορήσουμε για τους εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ως προς την παράδοση των προϊόντων,  ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης, παρά μόνο  εάν αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της ιδίας.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε κάθε προϊόν η εταιρεία ORANGE LINE έχει μεριμνήσει και αναφέρει τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης της εργασίας σας.

Ο χρόνος υπολογίζεται μετά από την έγκριση των αρχείων προς εκτύπωση και τον συμφωνημένο τρόπο καταβολής του τιμήματος.

Η Orange Line δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω έκτακτων συνθηκών πχ. επιβάρυνση του συστήματος παραδόσεων λόγω COVID-19.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα των προϊόντων, με βάση τη νομοθεσία, δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής τους ή το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιοδήποτε λόγο.

Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε προϊόντα ελαττωματικά ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα  και να μη φέρουν αλλοιωμένη συσκευασία. Σε περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί, η εταιρία θα προβεί πρώτα στην επιδιόρθωση των προϊόντων. Αντικατάσταση αυτών θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που το ελάττωμα δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης.

Δεν θεωρείται ελάττωμα και η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, εάν αυτό οφείλεται σε αρχεία που έχουν αποσταλεί από τον πελάτη, ή σε αρχεία που έχουν τύχει έγκρισης του πελάτη.

Τυχόν αποκλίσεις προϊόντων με εκείνα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες δεν αποτελούν ελάττωμα και δεν στοιχειοθετούν λόγο αντικατάστασης αυτών.

ΤΙΜΕΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε περίπτωση παραγγελιών μεγάλου ποσού απαιτείται προκαταβολή πριν την έναρξη των εργασιών και εξόφληση με την παράδοση αυτών. Οι όροι και οι χρεώσεις θα σας αποσταλούν πριν την έναρξη με έγγραφη συμφωνία, την οποία και πρέπει να αποδεχθείτε ώστε να ξεκινήσει η παραγγελία σας.

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και κόστος μεταφοράς όπου αυτό απαιτείται και μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.